Interbyte hoofdafbeelding - juridisch

Algemene Voorwaarden

1. Algemene informatie

1.1. Voorwerp

1.1.1. Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Interbyte (hierna 'Interbyte' genoemd) aan haar klanten.

1.1.2. De Overeenkomst bestaat uit de volgende documenten: (i) de (eventuele) Offerte, (ii) het Glossarium, (iii) deze algemene voorwaarden, (iv) de specifieke Contractuele dienstbeschrijvingen (met inbegrip van de dienstbeschrijvingen, de Specifieke voorwaarden van de Dienst en de Service Level Agreements, samen met de eventuele bijlagen) en (v) de bestelbon van Interbyte (hierna de 'Bestelbon' genoemd, met inbegrip van eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant). Elke Bestelbon vormt een afzonderlijke Overeenkomst die bindend is voor de Partijen wat de betrokken Diensten en/of Producten betreft.

1.1.3. De recentste versie van de Contractuele dienstbeschrijvingen, de Algemene voorwaarden en het Glossarium kan gelijk wanneer worden geraadpleegd op de website van Interbyte of bij Interbyte worden aangevraagd.

1.1.4. Door de Dienst en/of het Product te bestellen en/of gebruiken erkent de Klant uitdrukkelijk de documenten opgesomd in bovenstaand Artikel 1.1.2 te hebben ontvangen of in kennis te zijn gesteld van het bestaan van de voornoemde documenten, er kennis van te hebben genomen en ze te aanvaarden. Daardoor ziet de Klant af van zijn eigen algemene en/of specifieke voorwaarden, ook als daarin vermeld wordt dat ze voorrang hebben en/of ze bij de Bestelbon gevoegd zijn.

1.1.5. De Klant mag Bestelbonnen indienen ten behoeve van zijn Verbonden vennootschappen. In dat geval zijn de Verbonden vennootschappen gebonden door de contractuele voorwaarden van de door de Klant bestelde Producten en/of Diensten en zal de Klant hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van alle verbintenissen, waarborgen en verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen, die krachtens de Overeenkomst op de Verbonden vennootschappen rusten.

Interbyte behoudt zich het recht voor van de Klant of van het bedrijf waardoor hij gecontroleerd wordt te eisen dat een bankgarantie wordt aangelegd om de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant en/of zijn Verbonden vennootschappen te garanderen.

Interbyte behoudt zich het recht voor een Bestelbon te weigeren of van de Klant de terugbetaling te eisen van alle onterecht ontvangen kortingen wanneer de Klant een structuur of groep heeft opgezet met als enig doel zijn Verbonden vennootschappen van deze Overeenkomst te laten genieten of wanneer de juridische entiteit niet voldoet aan de definitie van een Verbonden vennootschap.

1.2. Hiërarchie van de documenten

In geval van tegenstrijdigheid of onsamenhangendheid tussen de documenten van de Overeenkomst is de volgende hiërarchie van toepassing (in dalende prioriteitsorde):

 • de Bestelbon, met desgevallend de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant;
 • de Contractuele dienstbeschrijvingen met de Specifieke voorwaarden van de Dienst en de bijbehorende Service Level Agreements;
 • de algemene voorwaarden;
 • het Glossarium;
 • de Offerte.

2. Contractuele procedure

2.1. Aanvraag door de klant

2.1.1. Door de aanvraag voor de Producten en/of Diensten in te dienen bevestigt de Klant dat hij beschikt over de nodige bevoegdheid en machtiging om de Klant te binden.

2.1.2. Op het eerste verzoek van Interbyte dient de Klant de volgende documenten en informatie voor te leggen:

a) Indien de Klant een natuurlijke persoon is: de Klant moet zichzelf identificeren en op basis van officiële documenten een bewijs van een vaste verblijfplaats of domicilie in de Europese Unie voorleggen.

b) Indien de klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is: een kopie van de Statuten die werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen eraan.

c) Indien de persoon een vertegenwoordiger van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is: de persoon moet een bewijs van zijn identiteit en de volmacht voorleggen.

Interbyte moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een eventuele wijziging van de naam of het adres van de Klant, van de hoofdzetel of van de naam of rechtsvorm van de rechtspersoon. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij aan Interbyte verstrekt.

2.2. Inwerkingtreding, duur en einde van de overeenkomst

2.2.1. Behoudens andersluidende bepaling treedt de Overeenkomst in werking op de dag dat Interbyte de bestelling van de Klant aanvaardt.

Interbyte mag de bestelling van de Klant of bijkomende diensten en opties weigeren op een van de volgende gronden:

 • de Klant weigert te voldoen aan de voorwaarden gestipuleerd in Artikel 2.1 van deze Algemene voorwaarden;
 • de Klant heeft de verplichtingen die krachtens een ander contract met Interbyte op hem rusten niet nagekomen;
 • in geval van bewezen fraude of ernstige twijfel aan de identiteit of solvabiliteit van de Klant;
 • de Klant weigert tegemoet te komen aan het eerste verzoek van Interbyte om een voorschot te betalen of om een onvoorwaardelijke bankgarantie voor te leggen;
 • om technische redenen (bv. de infrastructuur van de Klant of het netwerk van Interbyte ondersteunt de levering van de Dienst niet).

2.2.2. Behoudens andersluidende bepaling in de Contractuele dienstbeschrijving(en) of de bijbehorende Bestelbon(s) is de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst één (1) jaar (de 'Oorspronkelijke duur').

2.2.3. De Oorspronkelijke duur vangt aan op de dag na de datum waarop de Producten en/of Diensten ter beschikking van de Klant worden gesteld (de 'Oorspronkelijke datum'). Mocht deze datum met meer dan vijf (5) Werkdagen worden uitgesteld om redenen die toe te schrijven zijn aan de Klant, dan behoudt Interbyte zich het recht voor alle Producten en/of Diensten die op de Oorspronkelijke Datum al aan de Klant geleverd waren aan te rekenen.

2.2.4. Na de Oorspronkelijke duur wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één (1) jaar. Als één van de Partijen de Overeenkomst niet wenst te verlengen, dient ze de andere Partij daarvan uiterlijk drie (3) maanden vóór het einde van de Oorspronkelijke duur of de lopende verlenging schriftelijk in kennis te stellen.

2.2.5. Elk van de Partijen mag de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van vijftien (15) Kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling door de Partij die geen schuld treft. De opschorting eindigt zodra de in gebreke blijvende Partij haar verplichtingen opnieuw nakomt. Interbyte behoudt zich het recht voor kosten aan te rekenen voor de reactivering van de Dienst.

2.2.6. Elk van de Partijen mag de Overeenkomst gelijk wanneer eenzijdig en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of (voor zover rechtzetting mogelijk is) deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen dertig (30) dagen volgend op de in het voorgaande Artikel bedoelde schriftelijke kennisgeving.

2.2.7. Voor zover de wet het toelaat, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd indien een van de Partijen haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt, failliet gaat, ontbonden wordt of een soortgelijke procedure ondergaat.

2.2.8. Bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant dient de Klant alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor de rest van de Oorspronkelijke duur of de lopende verlenging van de Overeenkomst, onverminderd de terugbetaling van kortingen die de Klant onterecht zou hebben genoten. Daarnaast zullen de eventuele schikkingen in verband met uitgestelde betaling vervallen en zullen de openstaande sommen van bijvoorbeeld de installatie- of infrastructuurkosten onmiddellijk verschuldigd worden.

2.2.9. Bij beëindiging van de Overeenkomst wegens niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen, gelden de bedragen vermeld in Artikel 2.2.8. Deze kunnen worden vermeerderd met administratiekosten en schadevergoedingen wegens verlies, schade, kosten of uitgaven die Interbyte heeft geleden door de fout van de Klant of zijn medewerkers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten.

2.2.10. Indien Interbyte zou beslissen om de levering van een bepaald Product en/of Dienst stop te zetten, dient het de Klant daarvan minstens zes (6) maanden vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Deze kennisgeving dient minstens de volledige referentie van het betrokken Product of de betrokken Dienst te bevatten en de datum waarop de Dienst of het Product stopt te bestaan. Interbyte dient de Klant daarvoor geen enkele vergoeding te betalen.

2.2.11. Behoudens andersluidende bepaling blijft elke offerte van Interbyte dertig (30) Kalenderdagen geldig.

3. Wijzigingen aan de voorwaarden van de overeenkomst

3.1. Interbyte behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden, het Glossarium, de Contractuele dienstbeschrijving van de Dienst en de technische kenmerken van de Producten en/of Diensten te wijzigen, zelfs als dat een impact heeft op de prijs of de kwaliteit van de Dienst. Interbyte dient de Klant uiterlijk één (1) maand vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen in kennis te stellen via elk middel dat het geschikt acht. De publicatie van een bericht op de website van Interbyte en/of een bijlage bij de factuur worden geschikte middelen geacht.

3.2. Naast de prijsaanpassing bedoeld in Artikel 6.1.2 mag de Klant die weigert wijzigingen in zijn nadeel te aanvaarden de Bestelbon(nen) waarop de desbetreffende wijzigingen een impact hebben, annuleren zonder een vergoeding voor contractbreuk verschuldigd te zijn, op voorwaarde dat hij Interbyte daarvan binnen vijftien (15) Kalenderdagen na de kennisgeving van Interbyte op de hoogte stelt.

3.3. Indien Belgische, Europese of gelijk welke andere instanties of regelgevingen Interbyte ertoe verplichten de Overeenkomst te wijzigen of ervan af te zien het geheel of een deel van de Producten en/of Diensten te leveren, heeft Interbyte het recht deze wijzigingen door te voeren of ervan af te zien de Producten en/of Diensten te leveren zonder de bovenstaande procedure te moeten toepassen en zonder de Klant daarvoor een schadeloosstelling te moeten betalen. Een dergelijke gebeurtenis wordt beschouwd als een geval van Overmacht.

3.4. Ingeval omstandigheden buiten de wil van de Partijen die zich voordoen nadat de Overeenkomst is gesloten, het evenwicht van de verplichtingen in het kader van de Overeenkomst in belangrijke mate zouden kunnen verstoren, hebben de Partijen het recht te vragen om opnieuw over de Overeenkomst te onderhandelen om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen.

Een aanzienlijk onevenwicht tussen de verplichtingen van de Partijen in de zin van dit Artikel ontstaat wanneer wordt aangetoond dat, als gevolg van een wijziging van de prijs van grondstoffen, douanerechten, tarieven van de leveranciers van Interbyte of wisselkoersen (voor de omrekeningskoers wordt als referentie de omrekeningsfactor gebruikt die de Europese Centrale Bank dagelijks op haar officiële website publiceert), er sprake is van een stijging of daling met minstens tien (10) procent ten opzichte van de aanvankelijke prijs.

Bij gebrek aan een akkoord binnen drie (3) maanden, gerekend vanaf de vraag van een van de Partijen om opnieuw over de Overeenkomst te onderhandelen en op voorwaarde dat deze laatste de voornoemde impact van meer dan tien (10) procent heeft aangetoond, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen mits ze een opzeggingstermijn van drie (3) maanden in acht neemt.

4. Rechten en verplichtingen van de klant

4.1. De Klant dient Interbyte alle medewerking te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van deze Overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot:

 • bestanden, documenten of andere relevante informatie voor de levering van het Product of de Dienst bezorgen;
 • netwerktoegang tot zijn ICT-infrastructuur bieden met het oog op interventies op afstand door Interbyte;
 • fysieke toegang bieden tot de sites en technische lokalen van de Klant waar Interbyte interventies ter plaatse moet uitvoeren in permanente aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Klant;/li>
 • Interbyte toelaten om gelijk welke verrichting uit te voeren, via elk middel dat nodig of nuttig wordt geacht om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst voor te bereiden en na te komen, zonder de Klant daarover vooraf te moeten raadplegen;
 • één of een beperkt aantal contactpersonen aanduiden voor technische, administratieve en andere aangelegenheden in verband met de Producten en/of Diensten die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken.

De Klant erkent en aanvaardt dat het niet verlenen van deze medewerking, informatie of toegang aan Interbyte met het oog op de levering van de Producten en/of Diensten deze levering kan beïnvloeden. Interbyte kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of schade aan de Producten en/of Diensten wanneer deze te wijten zijn aan de Klant of een derde. Daarnaast behoudt Interbyte zich het recht voor kosten voor nutteloze verplaatsingen die te wijten zijn aan de Klant aan te rekenen tegen het op dat ogenblik geldende tarief.

4.2. De Klant dient vóór de installatie van de Dienst en/of het Product een back-up van al zijn gegevens te maken en alle nodige maatregelen te treffen opdat zijn apparatuur (inclusief software) compatibel zou zijn met die van Interbyte.

4.3. De Klant verbindt zich ertoe zijn gekregen identificatiecodes (wachtwoord, gebruikersnaam, enz.) geheim en vertrouwelijk te houden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze identificatie-elementen wordt gemaakt. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen dient de Klant Interbyte daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en deze mededeling per aangetekend schrijven te bevestigen.

4.4. De Klant verbindt zich ertoe de Producten en/of Diensten te gebruiken als een goede huisvader, voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving (indien van toepassing met inbegrip van de regels inzake telecommunicatie- en databescherming) en andere rechten van derden. De Klant mag de Producten en/of Diensten enkel gebruiken voor eigen rekening en bedrijfsdoeleinden. Behoudens andersluidende bepaling is het gebruik van de Producten en/of Diensten door de Klant beperkt tot de Duur van deze Overeenkomst. In geen geval mag hij ze overdragen, doorverkopen, verhuren, uitlenen of ter beschikking stellen van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Interbyte.

4.5. Vóór de indiening van de Bestelbon en tijdens de volledige duur van de Overeenkomst dient de Klant zich te houden aan de voorwaarden vermeld in de documentatie die hem door Interbyte ter beschikking wordt gesteld. Zo niet, kan Interbyte niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking van de Dienst en zullen eventuele Service Level Agreements niet meer van toepassing zijn. Interbyte behoudt zich het recht voor de Klant bijkomende kosten aan te rekenen om hiertegen op te treden.

De Klant erkent dat de Dienst gebaseerd is op een steeds evoluerende technologie. De Klant begrijpt en aanvaardt dan ook dat Interbyte of zijn leveranciers de specificaties waaraan de voorwaarden moeten beantwoorden op gelijk welk ogenblik mogen wijzigen, zonder dat dit wordt beschouwd als een wijziging van de Dienst of de Overeenkomst. De Klant dient zich er binnen de door Interbyte voorgeschreven termijn op eigen kosten naar te schikken.

4.6. De Klant moet ervoor zorgen dat alle gebruikers die toegang hebben tot de Dienst en/of het Product de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, en aanvaardt hiervoor de aansprakelijkheid.

4.7. De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen en behouden van alle licenties, registraties, vergunningen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst. De Klant dient de vereiste en gepaste licenties, registraties, vergunningen of toelatingen te behouden voor de volledige duur van de Overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen ervan.

4.8. De Klant die het adres waar de Dienst en/of het Product is geïnstalleerd, verlaat of overlaat zonder zijn Overeenkomst te beëindigen of over te dragen, blijft verplicht de aan Interbyte verschuldigde bedragen te betalen.

4.9. Tijdens de volledige looptijd van deze Overeenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden volgend op het einde ervan is het de Klant verboden personeelsleden van Interbyte (werknemers, consultants of andere) met verantwoordelijkheden i.v.m. deze Overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks te benaderen met het oog op hun aanwerving of indienstneming als onafhankelijk contractant of in een andere hoedanigheid, tenzij hij hiertoe het voorafgaande schriftelijke akkoord van Interbyte heeft verkregen. Indien de Klant deze verplichting niet zou nakomen, dient hij Interbyte een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan twaalf (12) keer het bruto maandloon dat deze persoon bij Interbyte verdiende in zijn laatste volledige maand tewerkstelling, onverminderd het recht van Interbyte om bijkomende schadevergoeding te vorderen. De niet-wervingsbepalingen in dit Artikel zijn niet van toepassing indien de werknemer van Interbyte spontaan bij de Klant heeft gesolliciteerd, op voorwaarde dat deze spontane sollicitatie kan worden bewezen.

5. Rechten en verplichtingen van de Interbyte

5.1. Interbyte is verantwoordelijk voor de levering van de Producten en/of Diensten van de Overeenkomst zoals overeengekomen op de Bestelbon in kwestie en de bijbehorende Contractuele dienstbeschrijvingen.

5.2. De Dienst zal worden geleverd met de vaardigheid en zorg die redelijkerwijs mogen worden verwacht en conform de algemeen door de sector aanvaarde normen. De verbintenissen van Interbyte moeten worden beschouwd als middelenverbintenissen. Interbyte zal alle redelijke commerciële inspanningen leveren om de Overeenkomst op het overeengekomen tijdstip uit te voeren. Behoudens andersluidende bepaling worden de uitvoeringstermijnen louter ter informatie gegeven.

5.3. Het onderhoud of de ontwikkeling van de Dienst kan Interbyte ertoe nopen de Dienst te beperken of tijdelijk op te schorten. In dat geval zal Interbyte (1) maximaal gebruikmaken van de slots voor gepland onderhoudswerk van de Dienst en (2) de periode van beperking of opschorting beperken tot de tijd die nodig is voor de betreffende interventies. Wanneer geplande onderhoudswerken leiden tot een onderbreking van de Dienst van meer dan dertig (30) minuten, ongeacht of deze werken binnen of buiten de slots voor gepland onderhoud vallen, zal Interbyte in ieder geval alle redelijke inspanningen leveren om de Klant via gelijk welk middel vijf (5) Werkdagen vóór het begin van de geplande onderhoudswerken in kennis te stellen. Voor de berekening van de Service Level Agreement wordt met geplande werken geen rekening gehouden.

5.4. Interbyte zal de door de Klant verstrekte informatie te goeder trouw en uitsluitend met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst gebruiken.

5.5. Interbyte behoudt zich het recht voor de Klant kosten aan te rekenen voor de inspanningen die het heeft geleverd om een Incident op te lossen wanneer de oorzaak van het Incident te wijten is aan de Klant.

5.6. Interbyte behoudt zich het recht voor om gelijk wanneer, op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving de vereiste maatregelen te nemen ingeval de veiligheid, integriteit of normale werking van zijn diensten, netwerken of infrastructuur (of die van zijn onderaannemers of leveranciers) in gevaar komt of dreigt te komen. Die maatregelen kunnen onder meer bestaan uit de activering van beschermingsmaatregelen of de opschorting van de toegang van de Klant tot zijn Dienst. Interbyte kan tegenover de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het treffen van deze maatregelen.

6. Prijzen, betaling en facturatie

6.1. Prijzen

6.1.1. De prijzen van de Producten en/of Diensten vermeld in de Offerte of Bestelbon worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, leverings- en transportkosten en andere door de Klant verschuldigde taksen en kosten.

6.1.2. Interbyte behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen vóór de voorlegging van de Bestelbon en op de jaarlijkse verjaardag van de Overeenkomst in overeenstemming met de loonindexering en de volgende formule voor prijsaanpassingen:

P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x (S1/S0))

waarin

 • P1 = nieuwe Prijs (van toepassing vanaf de verjaardag van de Overeenkomst).
 • P0 = Prijs van toepassing in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering (m.a.w. de oorspronkelijke prijs).
 • S0 = basisloon in de technologiesector (het nationale gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan (1) de maand waarin de Overeenkomst gesloten werd in geval van de eerste indexering, of (2) de laatste prijsstijging of (3) de laatste indexering, afhankelijk van welke van deze gebeurtenissen zich voordoet.
 • S1 = basisloon in de technologiesector (het nationale gemiddelde gepubliceerd door Agoria) van de maand voorafgaand aan de indexering toegepast op de verjaardag van de Overeenkomst.

Een prijsaanpassing op basis van de bovenstaande formule geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding.

6.2. Betaling

6.2.1. De krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen zullen worden aangerekend in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Bestelbon en/of Contractuele dienstbeschrijving. Tenzij anders vermeld op de factuur bedraagt de betalingstermijn dertig (30) Kalenderdagen vanaf de facturatiedatum.

6.2.2. Om geldig te zijn moet de betaling gebeuren door overschrijving op het door Interbyte opgegeven rekeningnummer met vermelding van de referentie en binnen de termijn vermeld op de factuur. De Klant dient alle kosten in verband met de betaling van de factuur te dragen.

6.2.3. De facturen zullen worden gericht aan de Klant of een door de Klant aangeduide derde betaler. De aanduiding van een derde betaler ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting indien de derde betaler in gebreke blijft. De derde betaler verwerft geen recht op de Producten en/of Diensten.

6.2.4. Interbyte behoudt zich het recht voor zowel vóór als tijdens de duur van de Overeenkomst de financiële toestand van de Klant te screenen. Als de resultaten van deze screening bij Interbyte ernstige twijfels wekken in verband met de solvabiliteit van de Klant, mag Interbyte bijkomende tussentijdse bedragen aanrekenen of voorschotten, bankgaranties of gelijk welke andere financiële waarborgen vragen. Interbyte behoudt zich het recht voor de levering van de Dienst aan de Klant op te schorten indien deze laatste zou nalaten een dergelijke waarborg voor te leggen binnen drie (3) Werkdagen volgend op de vraag van Interbyte.

6.2.5. De Klant heeft niet het recht bedragen die hij krachtens deze Overeenkomst aan Interbyte moet betalen te compenseren met eventuele bedragen die Interbyte krachtens deze of gelijk welke andere Overeenkomst aan de Klant moet betalen.

6.3. Laattijdige en gedeeltelijke betaling

6.3.1. Ingeval een factuur niet tijdig wordt betaald, zal de in gebreke blijvende Klant of, in voorkomend geval, zijn betalende derde van Interbyte een herinnering ontvangen.

6.3.2. In geval van niet-naleving van de betalingstermijn zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een tegen de wettelijke rentevoet berekende verwijlinterest verschuldigd zijn. Interbyte behoudt zich ook het recht voor van de Klant een boete te eisen van vijftien (15) procent van het totale bedrag van de factuur met een minimum van zestig (60) euro.

6.3.3. Als de Klant een gedeeltelijke betaling doet en deze betaling niet volledig overeenstemt met het openstaande bedrag voor het gebruik van de Dienst en /of Product van Interbyte, behoudt Interbyte zich het recht voor deze betaling toe te kennen aan gelijk welke andere openstaande factuur.

6.4. Betwiste facturen

6.4.1. Elke klacht in verband met een factuur moet Interbyte bereiken binnen vijftien (15) Kalenderdagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur onherroepelijk door de Klant aanvaard geacht.

6.4.2. Het niet-betwiste gedeelte wordt aanvaard geacht en moet worden betaald binnen de gewone betalingstermijn.

6.4.3. Indien de klacht van de Klant ongegrond blijkt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk betaalbaar.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Alle informatie die specifiek wordt bestempeld als vertrouwelijk ('Vertrouwelijke informatie') mag krachtens deze Overeenkomst door de Partijen enkel worden bekendgemaakt aan personeel en/of onderaannemers en/of Verbonden vennootschappen van de ontvangende Partij die redelijkerwijs geacht worden toegang tot deze informatie nodig hebben met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, en in de andere gevallen indien de andere Partij daarmee voorafgaandelijk schriftelijk heeft ingestemd.

7.2. De Vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de Partij die ze meedeelt. Het meedelen van Vertrouwelijke informatie impliceert geen overdracht of toekenning van intellectuele of industriële eigendomsrechten.

7.3. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de andere Partij van de Vertrouwelijke informatie maakt.

7.4. Indien de ontvangende Partij bij wet of op bevel van een bevoegde rechtbank of overheid verplicht wordt het geheel of een deel van de Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, dient ze de meedelende Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, op voorwaarde dat dit wettelijk toegestaan is, en deze laatste de mogelijkheid te bieden alle mogelijke rechtsmiddelen aan te wenden om de Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden. In elk geval zal de ontvangende Partij enkel de Vertrouwelijke informatie meedelen waartoe ze wettelijk verplicht is en alle mogelijke maatregelen nemen om de Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden.

7.5. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit deel wordt beschreven, blijft van toepassing tot drie (3) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst.

8. Bescherming van persoonsgegevens

8.1. Algemeen

8.1.1. De concepten in verband met de bescherming van persoonsgegevens gebruikt in onderhavig Artikel 8, zullen de betekenis hebben die ze hebben gekregen in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

8.1.2. De Klant verbindt zich ertoe om zich te houden aan (i) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EC) tot 24 mei 2018 en (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) vanaf 25 mei 2018 en (iii) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (waarbij de wetgeving waarnaar hierboven onder (i), (ii) en (iii) wordt verwezen collectief als de 'Wetgeving inzake Gegevensbescherming' wordt aangeduid).

8.1.3. Interbyte zal zich houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer het informatie verwerkt in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in uitvoering van de Overeenkomst (waarnaar wordt verwezen als 'persoonsgegevens' krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming).

8.1.4. De rol van Interbyte (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in de context van de uitvoering van de Overeenkomst, met uitzondering van de persoonsgegevens die vermeld worden in artikel 8.2 waarvoor Interbyte verwerkingsverantwoordelijke is, wordt bepaald in de Bestelbon of in de toepasselijke Contractuele Dienstbeschrijving of in het privacy beleid van Interbyte dat beschikbaar is op interbyte.be/privacy.php.

8.2. Interbyte als verwerkingsverantwoordelijke

Interbyte verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar Klanten (en eventueel hun medegebruikers en eindgebruikers) zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de Interbyte-producten en -diensten, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. Interbyte treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde Producten en Diensten;
 • de administratie en het beheer van de relatie met de Klant;
 • klantprofilering en het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor de producten en diensten aangeboden door Interbyte, tenzij de Klant zich hiertegen verzet;
 • verbetering en ontwikkeling van de Interbyte-diensten en -producten en netwerkinfrastructuur.
 • de levering van rapporteringsdiensten aan derden op basis van geanonimiseerde data.

De bestanden van Interbyte kunnen toegankelijk zijn voor derden die werken in naam of voor rekening van Interbyte.

In de gevallen bij de wet bepaald zal Interbyte klantgegevens meedelen op vraag van de bevoegde overheidsdiensten. De Klant heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen.

Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Interbyte, de finaliteiten van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die daarbij berokken zijn, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacy keuze kan maken, verwijst Interbyte naar haar privacy beleid dat beschikbaar is op interbyte.be/privacy.php.

De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met Interbyte hebben opgezegd, kunnen door de Interbyte Groep worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van Interbyte, tenzij de Klant zich daartegen heeft verzet.

Interbyte draagt de Klant, die aanvaardt, hierbij op om de volgende verplichtingen van Interbyte krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te vervullen. De Klant zal in het bijzonder:

 • verzekeren dat alle persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn;
 • verzekeren dat betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben er in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming naar behoren worden over geïnformeerd dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door Interbyte worden verwerkt krachtens deze Overeenkomst. Daartoe dient de Klant de betrokkenen te informeren over de het Interbyte privacy beleid en meer in het bijzonder over de wijze waarop de eindgebruikers hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen;
 • op verzoek van Interbyte, het bewijs leveren dat de betrokkenen naar behoren werden geïnformeerd in overeenstemming met onderhavig Artikel 8.2.

8.3. Interbyte als verwerker

8.3.1. Indien de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken indien de Klant niet zelf de verwerkingsverantwoordelijke is) persoonsgegevens verstrekt aan Interbyte in verband met zijn gebruik van de Dienst/het Product en aan Interbyte vraagt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de Klant (of namens de verwerkingsverantwoordelijken van de Klant) met als enig doel om de Dienst/het Product ter beschikking te stellen van de Klant, treedt de Klant op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens en treedt Interbyte op als verwerker voor deze persoonsgegevens.

8.3.2. De Klant dient ervoor in te staan dat de rechten en verplichtingen van de Partijen krachtens onderhavig artikel 8 op gepaste wijze weerspiegeld worden naar zijn verwerkingsverantwoordelijken die hij toelaat de Dienst/het Product te gebruiken. De Partijen aanvaarden dat de Klant zal optreden als het enige contactpunt voor Interbyte, hetzij in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hetzij namens zijn verwerkingsverantwoordelijken. Alle verwijzingen naar de rechten en verplichtingen van de Klant krachtens onderhavig Artikel 8 omvatten, voor zover van toepassing, de respectieve verwerkingsverantwoordelijken van de Klant.

De persoonsgegevens die door de Klant ter beschikking worden gesteld, kunnen betrekking hebben op de volgende types van betrokkenen: zijn eigen klanten, leveranciers, ambtenaren, bedienden, arbeiders, agenten, vertegenwoordigers, consultants of derden.

De persoonsgegevens kunnen de volgende gegevenscategorieën omvatten:

 • identificatie-informatie, contactgegevens;
 • voorkeuren in verband met direct marketing;
 • facturatiegegevens;
 • gegevens in verband met het gebruik van de Diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft;
 • gelijk welk ander type gegevens geïdentificeerd in de Overeenkomst.

Wat deze persoonsgegevens betreft, zal de Klant (of zijn verwerkingsverantwoordelijken) de rechten en verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke hebben zoals beschreven in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

8.3.3. Interbyte zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant verwerken of doorgeven, tenzij Interbyte de persoonsgegevens krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten anders moet verwerken of doorgeven. Wanneer Interbyte daartoe verplicht wordt, dient Interbyte de Klant daarvan vooraf in kennis te stellen, tenzij de wet deze kennisgeving verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang. De Overeenkomst, met inbegrip van onderhavig artikel, vormt de volledige instructie van de Klant aan Interbyte in dit verband. Bijkomende of alternatieve instructies moeten schriftelijk worden overeengekomen door de Partijen.

8.3.4. Interbyte zal de persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder zijn gezag en toegang heeft tot de persoonsgegevens (i) zich verbindt tot vertrouwelijkheid of wettelijk verplicht is tot vertrouwelijkheid en (ii) de persoonsgegevens niet verwerkt, behalve op instructies van de Klant, tenzij hij/zij verplicht is de persoonsgegevens anders te verwerken of door te geven krachtens de wetten van de Europese Unie of een van haar Lidstaten.

8.3.5. Ongeacht waar Interbyte de persoonsgegevens ontvangt of bewaart, dient Interbyte de technische en organisatorische maatregelen overeengekomen in de Overeenkomst te treffen om een beschermingsniveau te garanderen dat voldoet aan de risico's die de verwerking inhoudt (inzonderheid risico's van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico's.

8.3.6. Indien Interbyte een inbreuk in verband met persoonsgegevens detecteert die betrekking heeft op de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dient Interbyte de Klant onverwijld in kennis te stellen van de inbreuk.

8.3.7. Op verzoek van de Klant en rekening houdend met zowel de aard van de verwerking als de informatie waarover Interbyte beschikt, zal Interbyte de Klant in de mate van het mogelijke redelijke bijstand bieden met betrekking tot:

 • het gevolg geven aan verzoeken van betrokkenen die hun rechten van betrokkene uitoefenen krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;
 • het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verplichting van de Klant van beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens te vervullen;
 • het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens die een effect hebben op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende instantie en aan de betrokkene, naar gelang de situatie; en
 • het uitvoeren van gegevensbescherming effectbeoordelingen (DPIA - Data Protection Impact Assessment) en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteit in deze context.

Interbyte behoudt zich het recht voor om voor deze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.

8.3.8. Op verzoek van de Klant zal Interbyte alle nodige informatie verstrekken om overeenstemming met onderhavig artikel 8.3 te bewijzen, alsook om mee te werken aan redelijke vragen om audits uitgevoerd door de Klant of een andere onafhankelijke auditor gemachtigd door de Klant. Dit moet minstens 60 (zestig) Kalenderdagen vooraf worden aangekondigd, tenzij toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming een spoedigere audit vereist. In geval van een audit zal de Klant instaan voor zijn eigen uitgaven en voor de kosten van de interne resources van Interbyte die nodig waren om de audit uit te voeren. De audits mogen enkel slaan op dataprivacyaspecten; ze zijn beperkt tot maximaal 3 (drie) Werkdagen en zijn enkel toegestaan tijdens de Werkuren, zonder impact op de activiteiten van Interbyte. Interbyte en de Klant komen overeen om het aantal audits zo laag mogelijk te houden, met een maximum van één audit om de twee jaar, tenzij er gegronde redenen voor een vroegere audit zouden zijn of een instantie voor gegevensbescherming dit zou eisen. Er zal worden gebruikgemaakt van certificeringen en bestaande auditrapporten om audits te vermijden. Indien uit een audit zou blijken dat Interbyte, of een Dienst/Product, niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, is het enige verhaal van de Klant, en de enige verplichting van Interbyte, dat: (i) de Partijen deze bevinding zullen bespreken en (ii) Interbyte, op zijn eigen kosten, alle corrigerende maatregelen zal nemen, met inbegrip van tijdelijke alternatieven die het nodig acht om te voldoen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. Interbyte mag de Klant corrigerende acties aanrekenen, indien deze nodig zijn wegens wijzigingen van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

8.3.9. De Klant verleent Interbyte hierbij een algemene schriftelijke toelating om voor de verwerking van de persoonsgegevens onderaannemers in te schakelen (i) voor zover dat nodig is om zijn contractuele verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te vervullen en (ii) zolang Interbyte verantwoordelijk blijft voor handelingen of nalatigheden van zijn onderaannemers zoals voor zijn eigen handelingen of nalatigheden in dit verband. Interbyte dient de Klant in kennis te stellen van eventuele geplande toevoegingen of vervangingen van andere verwerkers, om de Klant de mogelijkheid te geven zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten. Indien de Klant een geldige reden tot verzet heeft die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens, is het mogelijk dat Interbyte zich niet in een positie bevindt om de Dienst/het Product aan de Klant te blijven leveren. Het zal in dat geval het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen. Ingeval Interbyte een beroep doet op een andere verwerker krachtens dit Artikel, zal Interbyte er aan de hand van een schriftelijk contract voor zorgen dat de verplichtingen uiteengezet in onderhavig Artikel 8.3 worden opgelegd aan deze andere verwerker.

8.3.10. Interbyte heeft het recht om de persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet erkent dat het een passend niveau van gegevensbescherming heeft, indien Interbyte (i) gepaste waarborgen voorziet gegeven in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming of (ii) zich kan beroepen op een afwijking waarin de Wetgeving inzake Gegevensbescherming voorziet om deze doorgifte mogelijk te maken. De Klant dient nu en dan documenten te ondertekenen en handelingen te stellen die Interbyte redelijkerwijs kan eisen om dergelijke gepaste waarborgen te implementeren.

8.3.11. Op het einde van de Overeenkomst zal Interbyte de persoonsgegevens wissen (tenzij de wet verdere bewaring van de persoonsgegevens voorschrijft) of, indien gevraagd door de Klant, ze teruggeven aan de Klant of de Klant de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens zelf op te halen.

8.3.12. Indien een verzoek van de Klant krachtens onderhavig Artikel 8.3 Interbyte ertoe noopt om bijkomende stappen te nemen naast die waartoe Interbyte rechtstreeks verplicht wordt door de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, dient de Klant aan Interbyte de eventuele kosten terug te betalen die dit laatste heeft opgelopen om deze bijkomende stappen te nemen.

8.3.13. Een inbreuk op de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door Interbyte zal enkel een fout van Interbyte worden geacht indien Interbyte heeft gehandeld buiten of tegen de wettige instructies van de Klant.

9. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en Diensten die deel uitmaken van de Overeenkomst (met inbegrip van alle documenten die door Interbyte in het kader van de Overeenkomst worden opgesteld) zijn exclusief eigendom van Interbyte en/of haar leveranciers. De Klant kan geen aanspraak maken op deze intellectuele eigendomsrechten, noch krijgt hij enige andere rechten dan die welke expliciet worden uiteengezet in deze Overeenkomst. De Klant mag de Software of de Producten niet reproduceren, reverse engineeren, decompileren, disassembleren, aanpassen of veranderen, noch ze openbaar maken of ter beschikking stellen van derden.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de Producten en/of Diensten of naar de commerciële activiteiten van Interbyte in het algemeen (hierna de 'Merken' genoemd) zijn en blijven exclusief eigendom van Interbyte of van haar leveranciers. De Klant mag geen enkele daad stellen die deze eigendomsrechten in gevaar brengt, noch enig recht verwerven op deze Merken, behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst. De Klant mag de door Interbyte of zijn leveranciers op het Product aangebrachte etiketten, plaatjes of andere onderscheidende tekens niet verwijderen, wijzigen of verbergen.

10. Beperking van de aansprakelijkheid

10.1. Interbyte kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van fraude of zware fout van zichzelf of een van zijn werknemers. In dat geval zal de aansprakelijkheid van Interbyte beperkt zijn tot de herstelling van de door de Klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz.

10.2. Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het feit dat de andere Partij haar verplichtingen niet nakomt.

10.3. Interbyte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van informatie die wordt verstuurd of opgeslagen door de Klant of een derde die gebruikmaakt van de Producten en/of Diensten van Interbyte.

10.4. De aansprakelijkheid van Interbyte tegenover de Klant per gebeurtenis waarvoor de aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, zal beperkt zijn tot de totaliteit van de bedragen die de Klant krachtens de Overeenkomst aan Interbyte heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt (met uitsluiting van de eventuele eenmalige vergoeding). Daarnaast mag de aansprakelijkheid van Interbyte tegenover de Klant in geen geval hoger liggen dan een totaalbedrag van tweehonderdduizend (200.000) euro per kalenderjaar. Deze beperking is niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door Interbyte.

10.5. Aansprakelijkheid inzake intellectuele eigendomsrechten

10.5.1. In geval van een klacht of procedure tegen de Klant in verband met een intellectueel eigendomsrecht betreffende de uitvoering van de Overeenkomst, moet de Klant Interbyte onmiddellijk op de hoogte brengen en Interbyte in staat stellen zichzelf op eigen kosten te verdedigen. Interbyte dient de Klant te vrijwaren tegen alle definitief door de bevoegde rechtbank toegekende schadeloosstellingen en kosten wegens een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, op voorwaarde dat Interbyte als enige controle heeft over de procedure, dat de Klant zijn volledige medewerking verleent en geen actie onderneemt die de positie van Interbyte op enige wijze kan schaden.

10.5.2. Indien de Producten en/of Diensten het voorwerp uitmaken of dreigen uit te maken van een procedure wegens inbreuk op een of meer intellectuele rechten, mag Interbyte naar eigen goeddunken:

 • voor de Klant het recht verkrijgen om de Producten en/of Diensten verder te gebruiken;
 • gelijkaardige Producten en/of Diensten ter beschikking stellen of de Producten en/of Diensten wijzigen om de inbreuk weg te werken, voor zover dat niet tot een substantieel verlies van functies of diensten leidt.

Wanneer geen van de voormelde oplossingen commercieel haalbaar is, mag Interbyte de Overeenkomst beëindigen en de Klant de bedragen terugbetalen die hij betaald heeft voor de Producten en/of Diensten die hij nog niet heeft kunnen gebruiken. In dat geval is de aansprakelijkheid van Interbyte beperkt tot de bedragen bepaald in Artikel 10.4.

10.5.3. De bovenstaande bepaling is niet van toepassing op inbreuken te wijten aan wijzigingen aan de Producten en/of Diensten aangebracht door andere personen dan Interbyte, noch op inbreuken die voortvloeien uit het gebruik van de Producten en/of Diensten samen met andere intellectuele eigendom, andere Software of andere Hardware.

10.5.4. De rechtsmiddelen die in dit artikel worden uiteengezet, zijn de enige rechtsmiddelen die Interbyte ter beschikking van de Klant stelt in verband met aanspraken betreffende intellectuele eigendomsrechten.

De rechtsmiddelen beschreven in dit deel gelden, op straffe van verval, enkel indien de Klant Interbyte uiterlijk binnen tien (10) dagen nadat een dergelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan op de hoogte brengt.

11. Verkoop van producten

11.1. Alle Producten die aan de Klant worden verkocht, blijven eigendom van Interbyte tot de prijs integraal is betaald, met inbegrip van alle kosten en taksen.

In geval van beschadiging van het Product zal het nog niet betaalde gedeelte van de verkoopprijs onmiddellijk verschuldigd worden.

Zolang de Klant de volledige verkoopprijs van het Product niet heeft betaald, zijn de bepalingen betreffende de huur van producten van toepassing.

11.2. De Producten zullen door Interbyte worden geleverd op de afgesproken leveringsplaats. De risico's worden aan de Klant overgedragen wanneer het Product aan de (eerste) transporteur wordt meegegeven (Carriage Paid To - Incoterms 2000). Vanaf dat ogenblik draagt de Klant alle risico's van het Product. Interbyte zal alle redelijke commercië:le inspanningen doen om de Producten op het overeengekomen tijdstip te leveren. De Klant moet de Producten binnen de afgesproken termijn in ontvangst nemen. Indien de Klant een Product niet in ontvangst neemt, is Interbyte gerechtigd om de prijs en alle kosten als gevolg van dit verzuim aan te rekenen.

11.3. Indien de Klant binnen vijf (5) Werkdagen (alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen) na de leveringsdatum van de Producten geen schriftelijk bezwaar naar Interbyte stuurt, worden de geleverde Producten definitief en onherroepelijk aanvaard geacht met inbegrip van alle zichtbare gebreken.

11.4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Contractuele dienstbeschrijving, geniet de Klant de waarborg die door de fabrikant van het Product wordt aangeboden. Interbyte levert geen specifieke of bijkomende waarborg bovenop de waarborg van de fabrikant. Deze waarborg is slechts geldig voor zover de Klant het Product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. Interbyte behoudt zich het recht voor het bewijs te eisen dat het Product nog steeds onder waarborg is.

11.5. Onverminderd de informatieplicht van Interbyte vallen de keuze van de Producten, de analyse van hun technische kenmerken, hun compatibiliteit met de omgeving van de Klant, en hun configuratie in alle omstandigheden onder de exclusieve aansprakelijkheid van de Klant.

11.6. AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) zijn alle elektrische en elektronische apparaten die aan de Klant werden verkocht en die (i) niet langer door de Klant worden gebruikt en (ii) vallen onder de geldende wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten in uitvoering van richtlijn 2012/19/EU en eventuele wijzigingen ervan. AEEA van de Klant worden beschouwd als commercieel afval. Het kan gaan om zowel bedrijfs- als huishoudelijk afval. Het onderscheid berust op de Recupel-bijdrage. Ondanks het verschil in bijdrage aanvaardt de Klant zich enkel van zijn bedrijfs- en huishoudapparaten te ontdoen via een Recupel-partner of via een gemeentelijk afvalrecyclagecentrum voor zijn huishoudapparaten. Bij twijfel dient de Klant contact op te nemen met Interbyte.

12. Verhuur van producten

12.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op gehuurde Producten die ter beschikking worden gesteld van de Klant of aan deze laatste worden verkocht, maar waarvoor Interbyte nog niet de volledige betaling van de prijs heeft ontvangen. Al deze Producten blijven eigendom van Interbyte tijdens de volledige looptijd van de Overeenkomst of tot het ogenblik dat Interbyte de volledige betaling van de prijs voor de aan de Klant verkochte Producten heeft ontvangen.

12.2. De Klant mag ze geenszins overdragen, wijzigen, verkopen, (onder)verhuren, uitlenen of bezwaren met een zakelijk zekerheidsrecht, noch ze op gelijk welke manier ter beschikking stellen van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Interbyte.

12.3. De Klant verbindt zich ertoe het Product te gebruiken en te bewaren als een goede huisvader, het in perfecte staat te houden en het enkel te gebruiken op het installatieadres.

12.4. De Klant is aansprakelijk voor verlies van of schade aan goederen van Interbyte en/of zijn Verbonden vennootschappen en/of leveranciers die zich in zijn bezit of onder zijn controle bevinden, en voor alle schade die deze goederen veroorzaken (tenzij dit verlies of deze schade volledig te wijten is aan een daad of nalatigheid van Interbyte).

12.5. De Klant dient Interbyte onmiddellijk in kennis te stellen van problemen met het Product.

12.6. Indien het Product geïnstalleerd is in een lokaal dat geen eigendom van de Klant is, verbindt de Klant zich ertoe de eigenaar vóór de installatie van het Product per aangetekende brief in kennis te stellen van het eigendomsrecht van Interbyte.

12.7. In geval van beslag of gelijk welke andere aanspraak die derden op het Product doen gelden, dient de Klant verzet aan te tekenen en Interbyte daarvan onmiddellijk op te hoogte te stellen, zodat deze laatste zijn rechten kan vrijwaren.

12.8. Bij de beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, dient de Klant het Product in goede staat en op zijn kosten aan Interbyte terug te bezorgen binnen de tussen de Partijen afgesproken termijn. Doet de Klant dat niet, dan zal Interbyte, naar eigen goeddunken, de Klant de restwaarde van het Product aanrekenen of het recht hebben de lokalen van de Klant tijdens de diensturen te betreden om het Product te recupereren.

Als de verwijdering van het Product gebeurt onder normale omstandigheden, is Interbyte niet verplicht de kosten om de lokalen na de verwijdering van het Product eventueel in hun oorspronkelijke toestand te brengen in last te nemen.

13. Configuratie en installatie

13.1. Het Product en/of de infrastructuur zal worden geïnstalleerd en/of geconfigureerd door Interbyte indien dat uitdrukkelijk wordt bepaald in de Contractuele dienstbeschrijving of de Bestelbon.

13.2. In geval van installatie op een door de Klant aangeduide Site dient de Klant voor een geschikte plaats te zorgen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van de uitrusting. In overeenstemming met de aanbevelingen van het Belgisch Elektrotechnisch Comité voorziet de Klant eveneens in de nodige elektrische aansluitingen en/of aardingen, alsook de aansluitingen op zijn informaticamateriaal die nodig zijn voor de correcte werking van de apparatuur. De Klant moet voldoen aan de door Interbyte gestelde vereisten.

Indien de Klant nalaat de nodige voorbereidingen voor de installatie te treffen tegen de overeengekomen installatiedatum, behoudt Interbyte zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen of zelf deze voorbereidingen te treffen of er een derde mee te belasten. In deze gevallen kan Interbyte de totale kosten terugvorderen van de Klant.

Interbyte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor patrimoniale schade die niet kan worden vermeden bij de uitvoering van het werk dat nodig is voor de installatie, wijziging of verwijdering van de uitrusting of het verlenen van de technische bijstand met het oog daarop.

13.3. Behalve indien de Klant zelf instaat voor de installatie zal de werking worden getest op het einde van de installatie.

De aanvaarding van de configuratie en/of installatie is definitief en onherroepelijk of wordt als dusdanig beschouwd zodra een van de hierna opgesomde gebeurtenissen zich voordoet:

 • ondertekende bevestiging door de Klant dat de eventuele tests geslaagd zijn, of;
 • indien geen bevestiging wordt ondertekend, vijf (5) Werkdagen na de beëindiging van de configuratie, installatie of uitvoering van de overeengekomen tests, tenzij de Klant Interbyte binnen deze periode van vijf (5) Werkdagen schriftelijk in kennis heeft gesteld van de weigering van de installatie of configuratie. Deze kennisgeving moet in detail uiteenzetten waarom de installatie op één of meer essentiële vlakken niet voldoet aan de afgesproken aanvaardingstest. De Partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren om de gemelde en aanvaarde problemen op te lossen en de aanvaardingsprocedure zo snel mogelijk herhalen.

14. Software

14.1. Wanneer Interbyte aan de Klant Software levert, wordt de Software door Interbyte of een leverancier van Interbyte (hierna de 'Licentiegever' genoemd) rechtstreeks in licentie gegeven aan de Klant. De Klant erkent hierbij uitdrukkelijk dat al deze Software technische en vertrouwelijke informatie bevat die eigendom is van de Licentiegever. Door de Overeenkomst uit te voeren, de Software te installeren of de Dienst te gebruiken aanvaardt de Klant en/of, in voorkomend geval, de eindgebruiker de betrokken gebruikersovereenkomst (EULA - End User License Agreement) die eventueel op de Software van toepassing is. De aanvaarding van deze eventuele gebruikersovereenkomst brengt een bindende overeenkomst tot stand tussen de Klant en/of zijn eindgebruikers enerzijds en de Licentiegever anderzijds.

14.2. De Klant mag de Software niet vermenigvuldigen, kopiëren of verwijderen en moet de vertrouwelijkheid ervan waarborgen. De Klant moet zich tijdens de volledige duur van de Overeenkomst (met inbegrip van verlengingen) houden aan de eventuele gebruikersovereenkomst.

14.3. Niet-nakoming van de gebruikersovereenkomst zal worden beschouwd als een contractbreuk door de Klant, waarvoor Interbyte zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst te beëindigen. De Klant is aansprakelijk voor eventuele inbreuken van Eindgebruikers en/of derden op deze bepalingen.

14.4. Indien de Software in licentie wordt gegeven door een leverancier van Interbyte, erkent en aanvaardt de Klant dat Interbyte geen waarborg, schadevergoeding en/of compensatie verstrekt voor de Software en uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid afwijst voor de kwaliteit en de prestaties van de krachtens de gebruikersovereenkomst geleverde Software.

15. Overmacht

15.1. Interbyte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de levering van zijn Producten en/of Diensten wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van zijn wil, onvoorzienbaar of onvermijdelijk zijn, zoals oorlog, opstanden, onlusten, burgeroproer, handelingen van burgerlijke of militaire instanties, embargo's, ontploffingen, faillissement van een licentiegever of leverancier, stakingen of arbeidsconflicten (met inbegrip van die waarbij zijn personeel betrokken is), kabelbreuken, stroomonderbrekingen (met inbegrip van die welke voortvloeien uit de toepassing van een door de overheid opgelegd afschakelplan), overstromingen, aanhoudende vorst, brand of onweer.

15.2. Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, heeft Interbyte het recht de levering van de Producten en/of Diensten op te schorten of te beperken om de operationele omgeving te beschermen, zonder dat de Klant daarvoor het recht heeft een schadevergoeding te eisen.

15.3. Wanneer het een dergelijk geval van Overmacht inroept, zal Interbyte alles in het werk stellen om de duur ervan tot een strikt minimum te beperken.

15.4. Indien deze feiten of omstandigheden van Overmacht definitief zijn of langer dan drie (3) maanden aanhouden, mag elk van de Partijen de Overeenkomst van rechtswege en schriftelijk beëindigen zonder een schadeloosstelling verschuldigd te zijn.

16. Andere bepalingen

16.1. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden geacht, dienen deze bepalingen zo geïnterpreteerd te worden dat ze coherent zijn met de geldende wetgeving, om de oorspronkelijke intenties van de Partijen zo goed mogelijk te weerspiegelen. De rest van die bepalingen blijft van kracht.

16.2. De Partijen komen hierbij overeen dat mededelingen via e-mail dezelfde rechtsgeldigheid hebben als schriftelijke of ondertekende briefwisseling. De Partijen komen ook overeen dat informatie inzake mededelingen, contracten of betalingen die door Interbyte wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.

16.3. Tenzij de Klant zich er uitdrukkelijk tegen verzet, mag Interbyte de Overeenkomst gebruiken als referentie voor zijn commerciële activiteiten.

16.4. De niet-uitoefening door een van de Partijen van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

16.5. Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Producten en/of Diensten van Interbyte, met uitsluiting van alle eerdere schriftelijke of mondelinge mededelingen, voorstellen en overeenkomsten.

16.6. Interbyte heeft het recht het geheel of een deel van zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder de toestemming van de Klant. De Klant mag zijn rechten en plichten krachtens de Overeenkomsten enkel overdragen wanneer Interbyte vooraf zijn specifieke schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

16.7. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

pdf versie van onze algemene voorwaarden.

In het geval van verschillen en/of tegenstrijdigheden tussen deze versie en de pdf versie van de Algemene Voorwaarden, zal de pdf versie voorrang hebben over deze versie.