Interbyte hoofdafbeelding - privacy

Privacy beleid

Ingangsdatum: 26 november 2019.

Versie: 1.03.

Privacy is belangrijk, voor u … én voor ons. Daarom respecteren wij uw persoonlijke levenssfeer.

Interbyte ("ons", "wij" of "onze") wenst via dit privacy beleid verdere uitleg te geven over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt en/of onze websites bezoekt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. Tegelijkertijd kan u hierin lezen hoe u controle kan uitoefenen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacy beleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit privacy beleid dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, en het glossarium met de definitie van de termen gebruikt door Interbyte.

Definities

Dienst

Onder dienst verstaan wij de al dan niet geautomatiseerde activiteiten die door Interbyte vanop afstand of bij de klant zelf uitgevoerd worden, alsook het leveren en/of ter beschikking stellen van producten (waaronder ook software licenties) aan de klant. Interbyte beheert tevens de https://interbyte.be website.

Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie bestaat uit, maar is niet beperkt tot:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • Email adres;
 • Cookies en gebruiksgegevens.

Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:
 • Sessiecookies: Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
 • Voorkeurcookies: Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Veiligheidscookies: Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden (bv. inloggen).
 • Marketingcookies: In sommige gevallen gebruiken we marketingcookies voor marketing doeleinden.

Gebruik van gegevens

Interbyte gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden.
 • Om wijzigingen in onze Dienst te melden.
 • Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst.
 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen gebruiken om onze Dienst te verbeteren.
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst.
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen.

Bewaringstermijn

Interbyte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: contract termijn + 7 jaar. (Dit is de wettelijke bewaartermijn.)
 • Adresgegevens: contract termijn + 7 jaar. (Dit is de wettelijke bewaartermijn.)
 • activiteit gegevens: 1 jaar. We bewaren deze gegevens voor analyse doeleinden in het geval van cybersecurity gerelateerde incidenten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interbyte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tom.snauwaert@interbyte.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan op de achterzijde van de identiteitskaart), kaartnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Interbyte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar - en bewaard op - computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten België bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar België en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacy beleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Interbyte zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Interbyte kan uw Persoonsgegevens delen met derden maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om de rechten en eigendom van Interbyte te beschermen en te verdedigen.
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst.
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen.
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid.

Veiligheid van gegevens

Interbyte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel procesmatig, procedureel en technisch om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tom.snauwaert@interbyte.be.

In het geval van een (vermoeden van een) gegevenslek worden de bevoegde autoriteiten ingelegd conform de AVG (GDPR) wetgeving.

Externe dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst ("Dienstverleners") te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet delen met derden of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Analyse diensten

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te volgen en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst op te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Googlediensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt aangeven dat u uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar wenst te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on zorgt ervoor dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) geen informatie kan delen met Google Analytics over uw activiteiten op het internet.

Voor meer informatie over de privacy praktijken van Google verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het privacy beleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacy beleid of de privacy praktijken van de sites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit privacy beleid

Wij kunnen ons privacy beleid bijwerken zonder voorafgaande notificatie. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacy beleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen de "aanvangsdatum" en de versie bijwerken die bovenaan in dit privacy beleid vermeld staan.

Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit privacy beleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact gegevens

Als u vragen hebt over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met ons:

 • Via email: info@interbyte.be.
 • Telefonisch: +32 50 71.05.92.
 • Via fax: +32 50 71.05.93.

pdf versie van ons privacy beleid.